Ostutingimused (kohalduvad juriidilistele isikutele, kellel ei ole Labochema kehtivat lepingut)

  OSTUTINGIMUSED

  (kinnitatud LABOCHEMA EESTI OÜ peadirektori käskkirjaga 04.01.2021)

  1. Üldtingimused
  1.1. Ostutingimused kehtivad kõikidele LABOCHEMA EESTI e-poele esitatud päringutele ja/või tellimustele. Nendes Ostutingimustes nimetatakse Kliendiks isikut, kes esitab LABOCHEMA EESTI e-poele päringu Kaupade võimaliku ostusoovi asjus ja sooritab või ei soorita käesolevates Ostutingimustes kirjeldatud järgnevaid ostutehingud. Päringut esitades nõustub Klient käesolevate Ostutingimustega.
  1.2. LABOCHEMA EESTI OÜ tarnelepingud sõlminud ettevõtetele kohaldatakse käesolevaid Ostutingimusi niivõrd, kuivõrd kaubandussuhteid ei reguleeri juriidiliselt ülemuslikud, allkirjastatud Kaubatarnelepingud.
  1.3. Kaupade spetsiifilise kasutusotstarbe tõttu ei müü LABOCHEMA EESTI e-poes müüdavaid kaupu füüsilistele isikutele isiklikuks või koduses majapidamises kasutamiseks. Klient kinnitab päringut esitades, et kavatseb osta Kaupu vaid ametialase tegevuse või äriga seotud eesmärgil. LABOCHEMA EESTI jätab endale õiguse ignoreerida päringut, mitte esitada pakkumist ja/või tarnida kaupu juhul, kui on kahtlus, et Kliendi eespool esitatud kinnitus ei vasta tõele.
  1.4. Keemilisi aineid müüakse ranges vastavuses nende ostmist reglementeerivate riiklike määrustega.
  1.5. Kaupade eripära ning tootjatega sõlmitud lepingutingimuste tõttu ei müü LABOCHEMA EESTI e-poes näidatud Kaupu väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi. Klient tagab, et Kaupu ei veeta Eesti Vabariigist välja ilma LABOCHEMA EESTI nõusolekuta.

  2. Tellimuste täitmine
  2.1. Klient täidab vastava päringu vormi ja saadab selle LABOCHEMA EESTI e-poele. Päringuvormil võib Klient näidata ka Kaupade või nende tarnimisega seotud erinõuded ja soovid.
  2.2. Esitatud päring on informatiivse olemusega ja ei kohusta Klienti päringus näidatud Kaupu ostma, samuti ei kohusta LABOCHEMA EESTI päringus nimetatud Kaupu müüma.
  2.3. LABOCHEMA EESTI esitab mõistliku aja jooksul Kaupade tarnimise pakkumise.
  2.4. Klient kinnitab pakkumise või lükkab selle tagasi pakkumises näidatud tähtaja jooksul. Kui Klient ei teavita LABOCHEMA EESTIT pakkumise kinnitamisest näidatud tähtaja jooksul, loetakse, et pakkumine on tagasi lükatud.
  2.5. Pakkumise kinnitanud Kliendile saadab LABOCHEMA EESTI tellimuse kinnituse ja/või ettemaksuarve. Lepingu või muude kokkulepete puudumisel alustatakse tellimuse täitmist  pärast ettemaksuarve tasumist.
  2.6. LABOCHEMA EESTI´ga kirjalikud Kaupade tarnimise lepingud sõlminud ettevõtetele kohaldatakse nendes lepingutes sätestatud tellimuste täitmise tingimusi.

  3. Minimaalne tellimus
  3.1. LABOCEHMA EESTI jätab endale õiguse kohaldada alla 50,00 € (käibemaksuta) tellimustele tellimuse töötlemise tasu – 15,00 € (käibemaksuta).
  3.2. LABOCHEMA EESTI´ga kirjalikud Kaupade tarnimise lepingud sõlminud ettevõtetele kohaldatakse nendes lepingutes sätestatud minimaalse tellimuse tingimusi.

  4. Tellimuste tühistamine ja kaupade tagastamine
  4.1. Tellimuse tühistamise korral enne tarnimist, peab Klient hüvitama kõik tellimuse täitmise alustamisega seotud kahjud.
  4.2. Puudusteta Kaubad võib tagastada vaid LABOCHEMA EESTI nõusolekul. Kui LABOCHEMA EESTI nõustub Kaupu tagasi võtma, peab Klient tarnima Kaubad omal kulul LABOCHEMA EESTI näidatud aadressile.
  4.3. Kauba võib tagastada vaid avamata originaalpakendis. Kliendi erivajaduste alusel toodetud ja/või pakitud Kaupu tagasi ei võeta.
  4.4. LABOCHEMA EESTI´ga kirjalikud Kaupade tarnimise lepingud sõlminud ettevõtetele kohaldatakse nendes lepingutes sätestatud tellimuste tühistamise ja Kaupade tagastamise tingimusi.

  5. Kaupade tarnimine.
  5.1. Kaupade tarnimine Eesti Vabariigi territooriumil on tasuta, LABOCHEMA EESTI jätab endale õiguse võtta tasu Kaupade tarnimise eest sõltuvalt tellimuse suurusest ja tarneaadressist.
  5.2. LABOCHEMA EESTI pakkumistes või tellimuste kinnitustes näidatud Kaupade tarnetähtajad on informatiivsed.
  5.3. Lähtudes sellest, et LABOCHEMA EESTI esindab paljude tootjate väga laia Kaupade sortimenti, ei vastuta LABOCHEMA EESTI Kaupade tarnimise eest, millede tootmine või tarnimine peatati Kliendile esitatud pakkumise kehtivusajal.
  5.4. Klient on teadlik ja nõustub päringut esitades ning tellimust kinnitades, et kui Kaupade tarnimine hilineb või nende tarnimine muutub väga keeruliseks või võimatuks vääramatu jõu mõjul või muudel, LABOCHEMA EESTI`st mittesõltuvatel asjaoludel, lükatakse tarnetähtaega edasi või LABOCHEMA EESTI tühistab tellimuse.
  5.5. Kui Kliendile saadetud tellimuse kinnituses on näidatud vale tarneaadress, peab Klient viivitamatult teavitama veast ja saatma e-posti teel õige tarneaadressi. Kui Klient ei tee seda, jätab LABOCHEMA EESTI endale õiguse kohaldada transpordimaksu tarneaadressi muutmise eest.
  5.6- LABOCHEMA EESTI´ga kirjalikud Kaupade tarnimise lepingud sõlminud ettevõtetele kohaldatakse nendes lepingutes sätestatud Kaupade tarnetingimusi.

  6. Kaupade pakkimine.
  6.1. Kaubad tarnitakse tootjapakendis, välja arvatud need juhud, kui LABOCHEMA EESTI OÜ peab tellimuse olemuse tõttu tootjapakendi avama ja Kliendile tarnima pakendist vajaliku koguse. Kõiki muid pakendimaterjale kasutatakse LABOCHEMA EESTI äranägemisel. Pakendamise erisoovid maksustatakse täiendavalt.
  6.2. LABOCHEMA EESTI´ga kirjalikud Kaupade tarnimise lepingud sõlminud ettevõtetele kohaldatakse nendes lepingutes sätestatud Kaupade pakendamistingimusi.

  7. Nõuded ja garantii.
  7.1. Klient kinnitab Kaupu vastu võttes Kaupade kvaliteeti ja kogust oma allkirjaga saadetise saatedokumendil.
  7.2. Kui Klient avastab Kaupu vastu võttes Kauba koguselise puudujäägi, tarnib LABOCHEMA EESTI Kliendile puuduvad Kaubad või esitab puuduva Kauba summale krediitarve (Kliendi valikul).
  7.3. Kui Klient avastab Kaupu vastu võttes, et Kauba sortiment ei vasta tellimusele või Kauba kvaliteet ei ole rahuldav, vahetab LABOCHEMA EESTI need Kaubad kvaliteetsete Kaupade vastu või tasub hinnaerinevuse (Kliendi valikul). Kui selgub, et vahetatud Kaubad on samuti puudustega, annab LABOCHEMA EESTI Kliendile õiguse tellimus tühistada või saada allahindlust.
  7.4. E-poes müüdavale varustusele ning seadmetele antakse kaasa garantiikaardid, kus on kirjeldatud garantiitingimused.
  7.5. Avastanud Kaupade kvaliteedi, koguse või sortimendi puudused, millest Klient on esitanud seda kinnitavad tõendid ning saanud LABOCHEMA EESTI nõusoleku, võib Kaubad tagastada LABOCHEMA EESTI poolt näidatud aadressile.
  7.6. LABOCHEMA EESTI´ga kirjalikud Kaupade tarnimise lepingud sõlminud ettevõtetele kohaldatakse nendes lepingutes sätestatud garantiitingimusi.

  8. Maksetingimused.
  8.1. Kaupade eest tasumine toimub ettemaksuarve alusel, ettemaksuarvel näidatud LABOCHEMA EESTI arveldusarvele ja tähtajal.
  8.2 Kui Kliendile kohaldatakse Kauba eest maksmise ajatamist ja maksmisega hilinetakse, jätab LABOCHEMA EESTI endale õiguse arvestada 0.02% viivist päevas, iga tasumisega viivitatud päeva eest. Makse loetakse teostatuks, kui raha on laekunud LABOCHEMA EESTI pangakontole.
  8.3. LABOCHEMA EESTI´ga kirjalikud Kaupade tarnimise lepingud sõlminud ettevõtetele kohaldatakse nendes lepingutes sätestatud maksetingimusi.