Ostutingimused (kohalduvad juriidilistele isikutele, kellel ei ole Labochema kehtivat lepingut)

  1. Üldised tingimused
  1.1. Käesolevad eeskirjad kehtivad kõikidele ostudele Labochema Eesti OÜst. Isikut, kes saadab LABOCHEMA Eesti e-poe kaudu päringu kaupade soetamiseks, nimetatakse käesolevates Tingimustes Kliendiks. Päringu esitamisega nõustub Klient käesolevate Tingimustega.
  1.2. Ettevõtetele, kellel on LABOCHEMA Eestiga kehtiv leping, kohalduvad ainult need Tingimused, mida kehtivas lepingus ei ole määratletud.
  1.3. LABOCHEMA Eesti e-poes müüdavad Tooted ei ole mõeldud müügiks füüsilistele isikutele või isiklikuks või koduses majapidamises kasutamiseks. Päringu saatmisega kinnitab Klient, et soovitud Tooteid kasutatakse ainult ametialaselt, mitte isiklikul või koduse majapidamise eesmärgil. LABOCHEMA Eesti jätab endale õiguse Kliendi päringut ignoreerida ning mitte teha pakkumist ja/või tarnida Kaupu, kui on alust kahtlustada, et nimetatud väide ei vasta tõele.
  1.4. Keemilisi aineid müüakse ranges vastavuses riiklike määrustega, mis kehtestavad vastavate ainete müügi- ja ostutingimused.
  2. Tellimine
  2.1. Ostupäring esitatakse LABOCHEMA Eesti e-poe vormi täitimise ja edastamisega. Mis tahes Kliendi poolsed eritingimused ja -nõudmised tuleb sisestada nimetatud vormile.
  2.2. Esitatud päring on informatiivse iseloomuga ja ei kohusta Klienti kirjeldatud Tooteid ostma ega kohusta LABOCHEMA Eestit nimetatud tooteid müüma.
  2.3. LABOCHEMA Eesti vastab päringule ja edastab pakkumise mõistliku aja jooksul.
  2.4. Klient peab pakkumuse kinnitama või tagasi lükkama pakkumises märgitud aja jooksul. Kui pakkumist ettenähtud aja jooksul ei kinnitata, loetakse see tagasi lükatuks.
  2.5. Pärast pakkumuse kinnitamist Kliendi poolt, saadab LABOCHEMA Eesti Kliendile ettemaksuarve. Kliendi tellimus töödeldakse pärast seda, kui Klient on tasunud kaupade eest vastavalt ettemaksuarvele. Ettevõtetega, kellel on LABOCHEMA Eestiga kehtiv leping, toimub tellimine ja tasumine vastavalt lepingus sätestatud tingimustele.
  3. Miinimumtellimus
  3.1. LABOCHEMA Eesti jätab endale õiguse võtta tellimuse töötlemise tasu 25 €, ilma käibemaksuta, kui tellimus jääb alla 100 €, ilma käibemaksuta.
  4. Tellimuse tühistamise ja kaupade tagastamise tingimused
  4.1. Tellimuse tühistamisel, enne kui see on tarnitud, peab Klient hüvitama kõik tellimuse teostamisele kulunud kulutused.
  4.2. Puudusteta Tooted võib tagastada ainult LABOCHEMA Eesti nõusolekul. Kui LABOCHEMA Eesti annab nõusoleku Toodete tagasivõtmiseks, peab Klient tooted tarnima LABOCHEMA Eesti poolt märgitud aadressile omal kulul.
  4.3. Tooteid saab tagastada ainult kahjustusteta originaalpakendis.
  4.4. LABOCHEMA Eesti ei võta tagasi mis tahes Tooteid, mis toodeti ja/või pakendati vastavalt Kliendi erisoovidele.
  5. Toodete tarnimine
  5.1. Tarnekuupäevad, mis on toodud pakkumuses ja tellimuse kinnituses on informatiivse iseloomuga.
  5.2. Klient on teadlik ja nõustub päringu saatmisel ja pakkumuse kinnitamisel tingimusega, et tarne võib viibida või LABOCHEMA Eesti võib tellimuse tühistada, kui see hilineb või tarnimine muutub keeruliseks force majeure tõttu või mis tahes muudel asjaoludel, mis on põhjustatud vastava tootja, LABOCHEMA Eesti tarnijate või kliendi enda poolt.
  6. Pakendamine
  6.1. Kõik tooted tarnitakse originaalpakendites, välja arvatud need pakid, mille originaalpakend tuleb lahti võtta, et eraldada pakis olevad üksikud tooted vastavalt Kliendi nõudmistele. Teiste pakkematerjalide ja –meetodite valik toimub LABOCHEMA Eesti parima äranägemise järgi. Pakendamise erinõudmised kuuluvad eraldi tasu alla.
  7. Nõuded ja garantii
  7.1. Klient aktsepteerib kauba koguse ja kvaliteedi, kirjutades alla arve-saatelehele.
  7.2. Kui klient avastab tarnitud Toodete koguselise puudujäägi tarnimise ajal, siis LABOCHEMA Eesti tarnib puuduvad Tooted või koostab kreeditarve (vastavalt kliendi eelistusele).
  7.3. Kui Klient avastab tarnitud Toodete ebakõla sortimendis või leiab, et Toodete kvaliteet ei ole rahuldav, siis LABOCHEMA Eesti asendab Tooted või hüvitab hinnavahe (vastavalt kliendi eelistusele). Kui on kindlaks tehtud, et asendatud Toodetel on sarnased puudujäägid kvaliteedis, siis võib LABOCHEMA Eesti (vastavalt kliendi eelistusele) tellimuse tühistada ja hüvitada tellimuse maksumuse või pakkuda allahindlust.
  7.4. Laboriseadmed tarnitakse garantiikaardiga, mis sisaldab seadme garantiitingimusi.
  7.5. Kui Toodete koguseline või kvaliteedi puudujääk avastatakse ja tõestatakse Kliendi poolt võib Tooted tagastada ainult juhul, kui see on LABOCHEMA Eestiga kokku lepitud.
  8. Maksetingimused
  8.1. Toodete eest tasumine toimub vastavalt pakkumuses toodud tingimustele.
  8.2. Kui Klient tasub arveid vastavalt makseplaanile ja maksekuupäeval makset ei laeku, jätab LABOCHEMA Eesti endale õiguse võtta viivist 0,05 % päevas iga viivitatud päeva eest.
  8.3. Makse loetakse teostatuks, kui raha on laekunud LABOCHEMA Eesti arveldusarvele.